ปิดเมนู

เขียนแบบเบื้องต้น กับมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

การเขียนแบบเบื้องต้นเขียนแบบเบื้องต้น กับมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

นักเขียนแบบบ้านหลายท่านมีความรู้และประสบการณ์การเขียนแบบบ้านมาจากหลาย ๆ ที่ด้วยกัน บ้างก็เขียนเองจนเกิดความเคยชินกับมาตรฐานการเขียนแบบบ้านของตนเอง โดยที่แต่ละท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเขียนแบบ ที่ควรพึงกระทำ หรือไม่ได้ใส่ใจกับรายละเอียดของแบบมากนัก หลายท่านมาจากบริษัท ออกแบบ ก่อสร้างโดยเฉพาะ หลายท่านจบสถาปัตยกรรมมาโดยตรง ซึ่งจะเห็นว่าแบบที่เขียนออกมาจะมีความชัดเจนของแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท่าน แต่ทั้งนี้งานเขียนแบบบ้าน เขียนแบบอาคาร เขียนแบบโรงงาน ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่เป็นมาตรฐานที่ตรงกัน เพียงแต่ได้มีการปรับปรุง ไปตามยุคสมัย หรือปรับแต่างการเขียนแบบบ้านไปตามความคิดของคน รับจ้างเขียนแบบบ้าน ด้วยกันทั้งสิ้น

วันนี้ฉันมีไฟล์การเขียนแบบเบื้องต้นมาให้ท่านได้ลองพิจรณากันและดูกันว่าเนื้อหาของไฟล์นี้มีประโยชน์กับงานเขียนแบบของท่านมากน้อยเพียงใด อย่างหนึ่งที่เป็นมาตรฐานที่ละทิ้งไม่ได้ในเรื่องการเขียนแบบเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องแสดงในแบบของ คนรับจ้างเขียนแบบบ้าน อย่างเรานั้น ก็ควรรู้กันไว้

เขียนแบบเบื้องต้น กับเนื้อหาบางตอน

การเขียนแบบ ก่อสร้างนั้นเป็นแบบที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการก่อสร้างได้ตรงตามรูปแบบที่กำหนดไว้ทุกประการ รวมไปถึงการนำไปงานใช้งานอื่นๆได้แก่ การยื่นขออนุญาตต่อทางราชการ, การประมาณราคาก่อสร้าง, การประกวดราคา, เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน การทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลายๆฝ่าย อาทิ เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ และวิศวกรด้านต่างๆ, ผู้ควบคุมงาน, ช่างก่อสร้าง ก็ล้วนแต่อาศัยแบบก่อสร้างเป็นเครื่องมือสำคัญทั้งสิ้น

เขียนแบบเบื้องต้น  ความสำคัญ

จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการจำเป็นที่ผู้ที่ศึกษาในสาขา สถาปัตยกรรมจำเป็นที่จะต้องศึกษา ลักษณะวิธีและมาตรฐานในการเขียนแบบ รวมทั้งฝึกฝนให้มีประสบการณ์ ความชำนาญ ในการเขียนแบบ เพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ได้นำองค์ความความรู้ มากำหนดเปน็ ผัง, รายละเอียด (Detail) ต่างๆ เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความคิดการตัดสินใจเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ มิฉะนั้นหากเราไม่รู้ ไม่เข้าใจในวิธีการอ่านแบบ และเขียนแบบแล้ว สาระสื่อสำคัญในแบบก่อสร้างก็อาจจะตกไปอยู่ใต้อำนาจตัดสินใจของช่างเขียนแบบ โดยสิ้นเชิง ซึ่งก็อาจจะทำให้มีข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องได้อยู่มาก เนื่องจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีในการถ่ายทอดความคิดออกมาใน เชิงการเขียนแบบ

เนื่อง จากการเขียนแบบนั้นเป็นภาษาสากลที่มีมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะใช้วิธีใด ทั้งการเขียนแบบด้วยมือ หรือการใช้ Software ประเภท CAD (Computer-aided Design) ผู้เขียนแบบก็จะต้องใช้ความพยายามในการทำให้ เส้น, สัญลักษณ์ และการตั้งค่าต่างต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนแบบมิใช่ปล่อยละเลยไปตามค่าเริ่มต้น (Default) ของโปรแกรมโปรแกรมต่างๆ เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่เนื้อหาสาระสำคัญยังต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานการเขียนแบบ และความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง การออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการเรียนรู้ในการใช้งานเทคโนโลยี ประเภท CAD ต่างๆ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการ
สร้างภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ แล้วนั้น ลักษณะของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยพื้นฐานจะเหมาะสมกับการทำซ้ำ,การทำซ้ำบางส่วน, การจัดระบบ จัดเก็บและจำแนกข้อมูล การคำนวณขั้นสูง การเก็บและนำไปใช้ใหม่ รวมทั้งระบบวิธีในการทำงานร่วมกัน (Share & Collaboration) การเผยแพร่ และส่งต่อข้อมูล นักศึกษาจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ต่อไป

เป็นไฟล์ที่มีประโยชน์สำหรับนัก เขียนแบบก่อสร้าง อย่างเรา ๆ เป็นอย่างดีเพื่อเป็นมาตรฐานในการอ่านแบบของผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทั่วไปเพื่อความเข้าใจในการสื่อความหมายของแบบบ้านที่ถูกถ่ายทอดลงบนกระดาษเพื่อป้องกันความสับสนของผู้รับเหมาก่อสร้ง หรือเจ้านของแบบบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

Preliminary drawings. With the standard construction drawings.

Many of you have a house full of knowledge and experience of a home with what they own until they are familiar with the standard of writing their own homes. The individual did not pay attention to the drawings. That should be done. Do not pay attention to the details of the lot. Many of the design-build firms in particular. Many graduated from the architecture. It is written that it will be clear of the unique identity of each person. However, the drawing home. Drawings for the building. A factory. It has all come as standard to match. But that is updated according to the age of a home or แtea to people’s ideas. Hire a full house. With total

Today I have a basic file for you to consider it and see that the contents of this file is useful to your writing style much. One is a standard that does not abandon the basic drawings. That need to be in the form of I hired a house that we should know it.
Preliminary drawings. Some of the content.

Construction drawings that are written with the intent to be used as a guide. In the construction meets the prescribed form in all respects. The other applications are active. To apply for permission from the government, construction estimating, bidding, is an important document for the collaboration. Understanding the discrepancies between the relevant interested parties, including project owners, designers and engineers and, Foreman, Mason will have all the construction was an important tool.
A basic priority.

It can be said that the need for education in the field. Architecture needs to be studied. The methods and standards in writing. Well trained, experienced and skilled in drawing. In order to convey what we as designers. Body of knowledge has led to the demand plan, detail (Detail) for the transmission of ideas, decided to put to practical use. The purpose of the design. Otherwise, if we do not know. Do not understand how to read. And write it. News media in the construction, it may fall under the authority’s decision to write it completely, which may cause an error. Or is it consistently. Since we do not fully understand how to convey the idea out. Oriented drawings.

Since drawing is a universal language, a standard used together. Regardless of which method to use. The drawings by hand or using the Software category, CAD (Computer-aided Design) is a type of effort required to make the lines, symbols and various settings. Be in accordance with the drawings are not ignored by default (Default) of the application programs. Is just a tool to work more convenient. But it still requires significant knowledge. Understanding of the basics of drawing. And understanding of structural design, materials, as mentioned above, learning in the use of CAD technology and is another key addition.
Create a 2D or 3D, the nature of computer technology. Essentially, it is appropriate to repeat, repeat some, to organize, store and classify data. Advanced calculations. Collected and recycled. As well as ways to work together (Share & Collaboration) and information dissemination. Students should learn more to improve their work further.

Files are useful for. Our construction drawings as well as the standard for this type of construction in general to understand the meanings of the houses that were transmitted on paper to avoid the confusion of sub-contractors to the seller. The Lord of the house as well as ever.
Preliminary drawings.

เขียนแบบเบื้องต้น

เปิดอ่าน 6,557 ครั้ง โพสเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2011

แสดงความคิดเห็น