ปิดเมนู

การแบ่งงวดงาน – งวดการจ่ายเงิน

การแบ่งงวดงาน – งวดการจ่ายเงิน

1. การแบ่งงวดงานต้องกำหนดปริมาณงานที่จะต้องทำในแต่ละงวดอย่างชัดเจนแน่นอน และให้ ผู้รับจ้างเหมาทำได้
2. การแบ่งงวดการจ่ายเงินต้องกำหนดการจ่ายเงินแต่ละงวดเป็นร้อยละ x ของวงเงินค่าก่อสร้างยอดรวม (ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ)

หลักการ

การแบ่งงวดงาน – งวดการจ่ายเงิน ต้องจัดทำให้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ
– โดยหากผู้รับจ้างเหมาละทิ้งงานฯ แล้ว ทางราชการจะต้อง
ไม่เสียเปรียบ

แนวทางปฏิบัติ

วิธีที่ 1 จ่ายเงินงวดน้อยกว่าปริมาณงาน และ ให้นำวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องใช้ในงานงวดต่อไป เข้ากองไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง
วิธีที่ 2 จ่ายเงินงวดน้อยกว่าปริมาณงาน (จ่าย 75% ของปริมาณงานที่ก่อสร้าง)
การจ่ายเงินหักแต่ละงวดงาน (จำนวน 25% ของเนื้องาน)
จ่ายคืนในงวดสุดท้าย (เงินที่หักไว้แต่ละงวดมารวมกับงวดสุดท้าย)

กองออกแบบและก่อสร้าง
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
17 กันยายน 2544

เพิ่มเติม

ในเหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปัจจุบัน ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลาง โดยองค์ประกอบและการดำเนินงานของกรรมการดังนี้
(1) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ) เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(2) องค์ประกอบคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีองค์ประกอบเป็นลักษณะเดียวกันโดยไม่กำหนดวงเงินค่าก่อสร้างประก อบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ( เทียบเคียงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 35 )
ในกรณีที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางด้วยนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจ้างครั้งนั้นโดยตรงด้วย
(3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(3.1) กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง
(3.2) เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้เป็นความลับโดยถือเป็นเอกสารสำคัญ และให้เปิดเผยราคากลางต่อหน้าคณะกรรมการเปิดซองและผู้เสนอราคา
(3.3) จัดทำบันทึกคำชี้แจงส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานภูมิภาค กรณีที่ผลประกวดราคาปรากฎว่าราคากลางที่กำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ประกวดราคาที่ประกวดราคาได้เกิน 15% ขึ้นไป

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ มีรายละเอียดประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งทุกงานจะถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน หลักเกณฑ์วิธีการเฉพาะตามประเภทของงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน และตาราง Factor F ส่วนที่ 2 เป็นวิธีปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง บรรลุผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ผู้ประมาณราคากลาง ควรประมาณราคาให้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะที่ประมาณราคามากที่สุด การคำนวณราคางานก่อสร้างทุกงานตามหลักเกณฑ์นี้ จะใช้หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่าย รูปแบบและอัตราต่าง ๆ เป็นแนวทางเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางรายการ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะกรรมวิธีและระยะเวลาในการก่อสร้าง และเพื่อความสะดวกในการคิด จึงได้กำหนดไว้ในรูป Factor F ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง และค่าภาษี ซึ่งแต่ละรายการจะมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการคำนวณราคากลางดังนี้
1.1 ต้นทุน ได้แก่ ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
– ค่าวัสดุ ส่วนกลาง ใช้ราคากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ส่วนภูมิภาค ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
กรณีเป็นวัสดุที่กรมการค้าภายในหรือพาณิชย์จังหวัด มิได้กำหนดราคาไว้ ให้ใช้ราคาสืบเอง
– ค่าแรงงาน ในชั้นนี้ใช้อัตราค่าแรงงานตามที่สำนักงบประมาณกำหนดและแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ซึ่งในโอกาสต่อไป คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้กำหนด
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย และ ค่ากำไร
– ค่าอำนวยการ การคิดค่าอำนวยการ กำหนดให้ทุกงานใช้แนวทางเดียวกันโดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวดค่าใช้จ่ายขั้นตอนการเสนอราคาและสัญญา หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงาน ที่พักคนงานและโรงงาน หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการก่อสร้าง และหมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ซึ่งหมวดค่าใช้จ่ายสำนักงาน ที่พักคนงานและโรงงาน กับหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการก่อสร้าง จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ส่วนหมวดค่าใช้จ่าย ขั้นตอน การเสนอราคาและสัญญา กับหมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัย จะมีรายละเอียด วิธีการคิดและอัตราเดียวกันทุกประการ

เปิดอ่าน 10,803 ครั้ง โพสเมื่อ : 5 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น