ปิดเมนู

แบบ ฟอร์ม ตรวจ สอบ งาน ก่อสร้างและสัญญาต่าง ๆ

แบบ ฟอร์ม ตรวจ สอบ งาน ก่อสร้างแบบ ฟอร์ม ตรวจ สอบ งาน ก่อสร้าง.

ฉันได้รวบรวมมันไว้อยู่หลายปีแล้ว ซึ่งท่านสามารถหาดาวน์โหลดได้จากตามเว็ปไซต์ต่าง ๆ แต่ถ้าท่านมาเจอที่เว็บนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปหลาย ๆ ที่เพราะฉันจัดเรียงไว้ให้ท่านได้ดาวน์โหลดได้อย่างสบาย ๆและความเร็วในการดาวน์โหลดที่ถือว่าสูงในระดับผู้ใช้แบบฟรี ๆ

ฟอร์มสัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะตัวแทนเจ้าของ.doc
ฟอร์มสัญญาจะซืþอจะขายทีþดินพร้อมสิþงปลูกสร้าง.doc
ฟอร์มสัญญาจ้างเหมางานระบบ.doc
ฟอร์มสัญญาจ้างเหมางานระบบลิฟ.doc
ฟอร์มหนังสือมอบอํานาจผู้ขออนุญาต.doc
ฟอร์มหนังสือยินยอมให้ทําการปลูกสร้างอาคารในทีþดิน.doc
ฟอร์มหนังสือรับรองประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม.doc
ฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙.doc
ฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่.doc
ฟอร์มหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต.doc
ฟอร์มบันทึกยินยอมติดตัþงถังบําบัดนํþาเสียสําเร็จรูปเพืþอรักษาสภาวะแวดล้อม.doc
ฟอร์มบันทึกการทํางานล่วงเวลา.xls
ฟอร์มบันทึกการเทคอนกรีตสนาม.xls
ฟอร์มบันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน.doc

ลองนำ แบบ ฟอร์ม ตรวจ สอบ งาน ก่อสร้าง ไปประยุกต์ให้ทันยุคทันสมัย กันดูจริง ๆ แล้วแบบฟอร์มต่าง ๆเราสามารถเขียนขึ้นมาเอง ทั้งนี้ผู้เขียนควรมีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างเพื่อจะได้อ้างอิง สิทธิได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เขียนขึ้นมาเอง ตั้งกฎเอง โดยไม่คำนึงถึงข้อกฎหมาย หรือ ผู้เขียนต้องมีความรู้ทางด้านสายงาน และมีประสบการณ์การทำงานและท่านสามารถนำประสบการณ์การทำงานนั้น ๆ มาเขียน แบบ ฟอร์ม ตรวจ สอบ งาน ก่อสร้าง กันเองเพื่อให้เข้ากับองค์กรหรือหน้างานนั้น ๆ เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งไฟล์ที่แจกสามารถเป็นตัวนำทางให้ท่านได้เขียนมันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ทุกอย่างที่ดาวน์โหลดไปจากอินเตอร์เนท ควรพัฒนาให้เข้ากับตัวท่านด้วย ( หรือสไตล์สายงานท่าน )

แบบ ฟอร์ม ตรวจ สอบ งาน ก่อสร้าง

เปิดอ่าน 11,631 ครั้ง โพสเมื่อ : 6 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น