ปิดเมนู

การเขียนภาพช่วย บทที่ 10

บทที่ 10
การเขียนภาพช่วย

สาระการเรียนรู้
ในการเขียนแบบทั่วไปของชิ้นงาน บางชิ้นพื้นผิวอาจจะได้ฉาก บางชิ้น อาจจะอยู่ในแนวระนาบ และบางชิ้นอาจจะเอียงทำทุม ดังนั้นเพื่อให้การเขียนแบบเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและให้ได้ขนาดตามความเป็นจริง ผู้เขียนควรนำหลักการเขียนแบบภาพช่วย มาใช้ในการเขียนแบบ ซึ่งวิธีการเขียนจะใช้วิธีการหาขนาดจริงของพื้นผิวเรียบ สามารถกระทำได้โดยมองให้สายตาตั้งฉากกับผิวเอียงนั้น และภาพที่เขียนออกมาเรียกว่าภาพช่วย

เนื้อหา
1. ความหมายของภาพช่วย
2. ประเภทของภาพช่วย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของภาพช่วยได้
2. บอกประเภทของภาพช่วยได้

1. ความหมายของภาพช่วย
ภาพช่วย หมายถึง ภาพที่แสดงรายละเอียดลักษณะที่แท้จริงของผิวงานด้านนั้น ดังรูป 10.1

รูปที่ 10.1 ตัวอย่างภาพช่วย

2. ประเภทของภาพช่วย
ภาพช่วย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ภาพช่วยที่มีลักษณะสมมาตร หมาย ถึง ภาพที่เมื่อลากเส้นแบ่งครึ่งภาพแล้ว ครึ่งซ้ายและครึ่งขวามีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันทุกประการ และให้ใช้เส้นแบ่งกึ่งกลางของภาพเป็นเส้นอ้างอิงหรือเป็นแนวสมมาตรได้ จากนั้นให้เขียนรูปไปทางซ้ายและทางขวาเท่าๆ กัน ดังแสดงในรูป 10.2

รูปที่ 10.2 ภาพช่วยที่มีลักษณะสมมาตร

2.2 ภาพช่วยที่มีลักษณะไม่สมมาตร หมาย ถึงภาพช่วย เมื่อลากเส้นแบ่งครึ่งภาพแล้วทั้งสองข้างมีรูปร่างไม่เหมือนกัน ขณะเขียนภาพช่วยแบบนี้ ให้ยึดเส้นอ้างอิงเป็นหลัก แล้วให้เขียนออกไป ทางใดทางหนึ่ง หรือเขียนออกไปทั้งสองข้างของเส้นอ้างอิงได้ ดังแสดงในรูป 10.3

รูปที่ 10.3 แสดงวิธีการเขียนภาพช่วยที่มีลักษณะไม่สมมาตร

รูปที่ 10.4 แสดงภาพช่วยที่สมมาตรกันจากภาพด้านข้าง

เปิดอ่าน 6,645 ครั้ง โพสเมื่อ : 21 กันยายน 2011

แสดงความคิดเห็น