ปิดเมนู

สัญญาว่าจ้างออกแบบเขียนแบบ

สัญญาว่าจ้างออกแบบเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
โครงการ งานสู่ความรวย
หนังสือสัญญาว่าจ้างออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง นายxxxxxxxxxx

ที่อยู่ xxxxxxxx หมู่ที่ xxxxxxxxxxx

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

Thaidraw team construction design ที่อยู่………………..หมู่ที่………………….ถนน………………………………..ตำบล……………………………….

อำเภอ………………………………..จังหวัด………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างวิชาชีพจัดทำการวางผัง ออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม ในโครงการ โรงงานงานสู่ความรวย ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 54 เมตร ความสูงอาคารแยกเป็น 2 ระดับ จะกำหนดให้ภายใน 7 วัน หลังจากทำสัญญา โดยผู้ออกแบบจะต้องระบุขนาดและชนิดหรือคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง   ณ จุดต่าง ๆ ให้ละเอียดและเหมาะกับขนาดของแบบที่ว่าจ้างให้เขียนนั้นให้เหมาะสมที่สุด ทั้งจะต้องคำนึงถึงความสว่างภายในอาคารและทิศทางความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดด    ทิศทางของกระแสลมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพายุลมร้อน-หนาว   หรือพายุใต้ฝุ่น และพายุฝนด้วย ซึ่งจะทำการก่อ สร้าง ณ.หมู่ที่ X  ตำบลxxxxxxx อำเภอxxxxxxx จังหวัดxxxxxxxx
ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงทำงานสถาปัตยกรรมสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ในข้อ 1 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดแบบดังนี้
2.1 แบบแสดงผัง ถนนและระบบสาธารณูปโภคนอกอาคาร
2.2 แบบผังทุกชั้น
2.3 แบบแสดงรูปด้าน 4 ด้าน
2.4 แบบแสดงรูปตัดอย่างน้อย 2 รูป
2.5 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
2.6 แบบวิศวกรรมระบบ ประกอบด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ                     วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
2.7 รายละเอียดประกอบแบบ

2.8  รายการวัสดุและประมาณการค่าก่อสร้าง ( BOQ )

ข้อ 3 ผู้รับจ้างจะให้ความร่วมมือในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้การก่อสร้างดำเนิน ไปตามความประสงค์ในการออกแบบและเอกสารสัญญาดังต่อไปนี้
3.1 ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3.2 ให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเอกสารตามข้อ 2 ภายใน……………….วัน นับจากวันทำสัญญา โดยมอบเป็นไฟร์ต้นฉบับคอมพิวเตอร์ ทั้ง AutoCAD, Word และ Xcel  และเอกสารประกอบแบบจำนวน 1 ชุด แก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการเอกสารมากกว่าที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารตามความเป็นจริง
ข้อ 5 เพื่อเป็นการตอบแทนการบริการออกแบบตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน เงิน 40,000บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ดังต่อไปนี้
งวด ที่ 1                 30% ในวันทำสัญญานี้เป็นเงิน 12,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )
งวดที่ 2                 30% เมื่อแบบร่างลงตัวและผู้ว่าจ้างอนุมัติให้เขียนแบบก่อสร้างได้เป็น เงิน 12,000 บาท

( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )

งวดที่ 3                   40% เมื่อเขียนแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นเงินเงิน 16,000 บาท

( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างเก็บไว้คนละฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ………………………………………………………..ผู้ว่าจ้าง
( นายxxxxxxxxxxxxxx)

ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้รับจ้าง
( นายthaidraw team )

ลงชื่อ………………………………………………………..พยาน
(………………………………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………………..พยาน
(………………………………………………………………)

https://www.thaidrawing.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=67

เปิดอ่าน 21,714 ครั้ง โพสเมื่อ : 3 ตุลาคม 2011

แสดงความคิดเห็น