ปิดเมนู

ข้อกำหนดประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาลรูปแบบสถาปนิก

1.      ขอบเขตของงาน

1.1              ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ของระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยของ โครงการฯดังแสดงในแบบรวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่  แรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การติดตั้งตามหลักวิชาช่างที่ดี ตลอดถึงงานชั่วคราวเพื่อให้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ขอบเขตของงานให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้

ก.      ระบบน้ำประปา

ข.      ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ

ค.      ระบบระบายน้ำนอกอาคาร

ง.       ระบบระบายน้ำฝน

จ.      ระบบป้องกันอัคคีภัย

ฉ.      มาตรฐานการป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือน

ช.      ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

ซ.      ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2       คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล

1.2.1    ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด โดยจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การจดทะเบียนดังกล่าวยังคงความถูกต้องทางกฎหมายอยู่ด้วยและจุดประสงค์สำหรับทำงนเกี่ยวกับการก่อสร้างเท่านั้น

1.2.2    ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยเกี่ยวข้องงาน ก่อสร้างในขอบข่ายงานระบบสุขาภิบาลทุกด้านตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดรายละเอียดของระบบสุขาภิบาลและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างต้องมี ประกาศนียบัตร ใบรับรองผลงานที่ผ่านมาของโครงการที่เป็นอาคารขนาดไม่ต่ำกว่า 5  ชั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทที่แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์และมีใบรับรองผลงานดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1.2.3    ต้องไม่เคยมีประวัติละทิ้งงาน หรือมีผลงานไม่ดีในงานระบบสุขาภิบาลและป้องกัน อัคคีภัย

1.2.4    ต้องมีวิศวกรสุขาภิบาลหรือเครื่องกลที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมเป็นภาคีหรือสูงกว่า และผ่านงานด้านระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างโครงการนี้

2. เงื่อนไขทั่วไป

2.1       การติดต่อขออนุญาต

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อขออนุญาตทั้งหมด รวมทั้งการเตรียมเอกสารที่จำเป็น  เพื่อขออนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของท้องถิ่นในงานด้านติดตั้งสุขาภิบาล ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับการประปาท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจและการติดตั้ง ตามระเบียบของการประปาท้องถิ่น นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีอำนาจในการควบคุมและการตรวจเพื่อให้ทำการตรวจตามระเบียบที่มีกำหนดไว้

 

2.2       ค่าใช้จ่าย

2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจและค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต้องชำระให้หน่วยงานของท้องถิ่นตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระและรวมอยู่ในค่าจ้าง

2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำและค่าไฟฟ้าเพื่อใช้ในการติดตั้ง ผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร จะเป็นผู้จัดให้

2.3 ค่าใช้จ่ายในการทดลองเครื่องและการตรวจรับงาน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ชำระโดยให้ใช้จาก ระบบของผู้ว่าจ้าง

2.4 การเตรียมช่องเจาะ ช่องซ่อม ช่องต่าง ๆ ซื้อผู้รับจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าก่อน การก่อสร้างอาคาร ผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารจะเป็นผู้ดำเนินการให้ หากผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างล่าช้าทำให้ดำเนินการไม่ทัน ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารจะดำเนินการให้ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร

2.5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าทดสอบอุปกรณ์ตามที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดในการตรวจรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดที่ต้องใช้ในงานนี้ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามรายการและแบบ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับชำระทั้งสิ้น และถือเป็นค่าจ้างเหมาสำหรับงานตามรายการและแบบนี้

 

2.3      วัสดุและอุปกรณ์

2.3.1    ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วันลงนามในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างได้ทำความตกลงกัน ผู้รับจ้างต้องนำรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด

ไปให้ผู้ว่าจ้องตรวจอนุมัติก่อนการดำเนินการ และนำไปติดตั้งเมื่อได้รับการยืนยันเป็นหนังสือแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสั่งและเตรียมของเพื่อให้ได้ของมาทัน กำหนดการใช้งาน การที่ผู้นำรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างตรวจช้ากว่ากำหนดจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนชนิดของอุปกรณ์และ/หรือขอต่อเวลาการทำงานไม่ได้

2.3.2    วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องเป็นของที่ออกแบบเพื่อใช้กับระบบที่กำหนดถูกต้องตาม ข้อกำหนดตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง  เป็นของใหม่แบบล่าสุดและผ่านการตรวจอนุมัติโดยผู้ว่าจ้างแล้ว ของเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งมาตรฐานของผู้ผลิตซึ่งทำตามมาตรฐาน ANSI, API, ASME, ASTM, BS, DIM, IEC, NEMA, NEPA, มอก. และมาตรฐานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นวัสดุและอุปกรณ์จะต้องได้รับการรับรองโดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เช่น UL, สมอ และสถาบันอื่นที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2.3.3    เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติรายละเอียด และ/หรือ ตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างต้องจัด รายละเอียด และ/หรือ ตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติจำนวนสอง (2) ชุด โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่ง (1) ชุด และเก็บแสดงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานอีกหนึ่ง (1) ชุด รายละเอียด และ/หรือตัวอย่างดังกล่าวจะไม่คืนให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างอาจขอนำตัวอย่างไปใช้งานตามสัญญานี้ได้ แต่ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมาเพื่อเปรียบเทียบกับชิ้นอื่น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.3.4    วัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างตรวจแล้วว่าไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องทำ การ ขนย้ายออกจากสถานปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุด

2.3.5    ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ถึงสถานที่ตั้งบริเวณที่ตั้งรวมถึงการ เก็บรักษาและป้องกันการเสียหายใด ๆ จนกว่าถึงวันส่งมอบงาน

2.4      กรรมสิทธิ์

2.4.1    วัสดุ ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาและงานที่เสร็จแล้วยังคงถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างซึ่งต้องรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการบำรุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สูญหาย ถูกทำลาย และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จ

2.4.2    รูปแบบและรายกาทั้งหมดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกโดยวิธีใด ๆ และ/หรือ นำไปใช้ประโยชน์ในงานอื่น นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้ว

2.5      การปฏิบัติงาน

2.5.1    ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดทั้งในแบบแปลนและในรายการ ถึงแม้ว่างานบางรายการมีแสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการ หรือมีกำหนดในรายการแต่ไม่แสดงในแบบก็ตาม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนั้นเช่นกันเสมือนกับว่าแสดงไว้สองแห่ง งานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานลุล่วงถูกต้องตามแบบและรายการ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบ รายการบัญชี รายการวัสดุและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บัญชีใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งแบบและรายการดังกล่าวให้ถือเป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5.2    ในกรณีที่รายการ และ/หรือ แบบขัดกัน และ/หรือ มีความจำเป็นที่ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายการแต่ประการใด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือก่อนแล้วจึงดำเนินการได้ถ้าหากผู้รับจ้างดำเนินการไปโดยพลการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยทั่วไป หากรายละเอียดในข้อกำหนดและในแบบไม่ตรงกันให้ถืออันที่ถูกต้องและ/หรือ ดีกว่าเป็นหลัก

2.5.3    ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี และเป็นไปตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎข้อบังคับของหน่วยงานท้องถิ่น มาตรฐานต่าง ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยให้ปฏิบัติตามกฎที่ดีที่สุดผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานที่ผิดกฎดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5.4    ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบแปลนระบบสุขาภิบาลและแบบแปลนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่นแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตย์ต่าง ๆ เป็นต้น ให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของงานในส่วนที่มีความ สัมพันธ์กัน และให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันอย่างเต็มที่ สิ่งใดที่สำคัญและเกี่ยวพันถึงงานของผู้รับจ้างรายอื่นแล้ว ผู้รับจ้างระบบสุขาภิบาลจะต้องจัดทำรายละเอียดและแจ้งให้ผู้รับจ้างงานนั้น ๆ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทำสำเนาถึงผู้ว่าจ้างเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค

จนเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลดำเนินงานโดยพลการจนก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับผลงานของผู้รับจ้างอื่น ๆ แล้ว ผู้รับจ้างระบบสุขาภิบาลต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานนั้น ๆ ให้ถูกต้องและเสียค่าใช้จ่ายเองตามคำชี้ขาดของผู้ว่าจ้าง

2.5.5    ผู้รับจ้างต้องกำหนดตารางและรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้านการช่าง การส่งของ การติดตั้งและการแล้วเสร็จของงาน เพื่อป้องกันอุปสรรคและความล่าช้าต่าง ๆ อันอาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการแล้วเสร็จต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมด

2.5.6    ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำเป็นจำนวนเพียงพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างเพิ่ม และ/หรือ ใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

2.5.7    ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวงบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา

2.5.8    ผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบสุขาภิบาลในตำแหน่งนี้รวมตลอดไปถึงวาล์ว แทรปของท่อน้ำทิ้ง มอเตอร์ เครื่องมือวัด เป็นต้น อุปกรณ์ใดที่ซ่อนอยู่ในฝ้า ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Access Doors ขนาดพอเหมาะไว้ใกล้อุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ โดยอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบการติดตั้งได้เล็กน้อย แต่ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง

 

2.6      พนักงาน

2.6.1    ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรสุขาภิบาลหรือเครื่องกลที่ชำนาญงานผู้เป็นภาคีวิศวกร หรือสูงหกว่าตามพ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการสร้างและอำนวยการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและรายการให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดีและต้องเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานทุกงวดด้วย

 

2.7      ขอบเขตของความเห็นชอบ

การที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบ และ/หรือ ยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ วิธีการหรือกรรมวิธีแห่งการกระทำใด ๆ สิ่งที่จะทำการติดตั้ง และ/หรือ ข้อเสนอใด ๆ โดยผู้รับจ้างให้เป็นที่เข้าใจแต่

กด Like เพื่อเปิด Link Download รายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาลจำนวน 38 หน้า ไฟล์ Word

[WP Viral Attack=”7″ ]

 

เปิดอ่าน 3,793 ครั้ง โพสเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2011

แสดงความคิดเห็น